AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Privacy Policy G.S.A.V.V. Forward

G.S.A.V.V. Forward hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. G.S.A.V.V. Forward houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de verschillende categorieën persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als G.S.A.V.V. Forward zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

Persoonsgegevens van leden worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie
 • Het indelen in teams;
 • Het plannen van wedstrijden en trainingen
 • Het bijhouden van vorderingen;
 • Het bijhouden van de voetbalhistorie (in welk seizoen in welk team gespeeld).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van G.S.A.V.V. Forward.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres.

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in het archief voor onbepaalde tijd

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VRIJWILLIGERS

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden bij G.S.A.V.V. Forward.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres.

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het uitvoeren van de vrijwilligerswerkzaamheden en daarna alleen in het verenigingsarchief voor onbepaalde tijd, tenzij de vrijwilliger kenbaar maakt hier bezwaar tegen te maken.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forwrd opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 (zeven) jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF-ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het lidmaatschap van G.S.A.V.V. Forward;
 • Ouders en verzorgers van (jeugd-)leden die hun e-mailadres hebben opgegeven als contactadres
 • Vrijwilligerswerkzaamheden verrichten voor G.S.A.V.V. Forward
 • Sponsoren, businesspartners en genodigden van sponsorbijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres.

Aan dit e-mailadres is de relatiecategorie gekoppeld (lid, vrijwilliger, sponsor, businesspartner, bedrijfsnaam sponsor, genodigde sponsorborrel, sponsorcommissie, jeugdvoetbal, kabouter, kleuter, mini, G-voetbal, meidenvoetbal, senioren, donateur, trainer, bestuur, erelid, lid van verdienste).

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men verbonden is aan G.S.A.V.V. Forward.

Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk moment zelf uitschrijven als abonnee. Uw adres wordt dan automatisch verwijderd uit ons mailingbestand. U ontvangt vervolgens geen nieuwsbrieven en/of uitnodigingen meer.

Uw e-mailadres blijft wel aanwezig in onze administratie ten behoeve van andere functies (bijvoorbeeld facturering). Indien u uw emailadres wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit zelf doen als u ingelogd bent op de site www.konhfc.nl of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@konhfc.nl).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECTS, SPONSORCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDEN

Persoonsgegevens van prospects, sponsorcontacten en/of geïnteresseerden worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door G.S.A.V.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan G.S.A.V.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door G.S.A.V.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 (zeven) jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

G.S.A.V.V. Forward bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens G.S.A.V.V. Forward van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u daartoe gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

 1. u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt het beste contact opnemen met onze secretaris van G.S.A.V.V. Forward. Het e-mailadres is secretaris@gsavvforward.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan betreuren wij dat uiteraard. U heeft echter in voorkomend geval altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van G.S.A.V.V. Forward gevestigd te Blauwborgje 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40024235, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@gsavvforward.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Secretaris (G.S.A.V.V. Forward)

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Evt Beernummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Voorzitter (G.S.A.V.V. Forward)
 • Secretaris (G.S.A.V.V. Forward)
 • Fiscus (G.S.A.V.V. Forward)

Het verrichten en versturen van aankopen van de webshop

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Producent (Deventrade)
 • Sportspeciaalzaak/vervoerder (Sporthuis Winsum)

 

Versturen digitale berichten, waaronder eventuele ledenmails

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 • E-marketing evenementen

Versturen van de Oude Schoen (verenigingsblad)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres

Toestemming

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 • Oude Schoen/Acquisitie (G.S.A.V.V. Forward)
 • Drukker (WM Veenstra)
 • Bezorger (PostNL)

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap voor het Genootschap Reünisten G.S.A.V.V. Forward

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Genootschap Reünisten G.S.A.V.V. Forward

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Joost Askes

E-mail:                          Secretaris@gsavvforward.nl

Telefoonnummer:          0652559449

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sponsoren

Sporthuis WinsumPitchers Bardorstshirt a la minugtebavaria