Nieuws

Corona update: ALV & Dies

Mas & Oelie
24 maart 2020

WAARDE REÜNISTEN
In overleg met het bestuur van de GSAVV Forward is besloten dat de Diesviering op 18 april 2020 geen doorgang vindt. Gelet op de situatie waarin de wereld zich momenteel bevindt zal dit besluit niemand verbazen. Alleen Tjitze Pasma had graag op afstand, vanuit het Corona-vrije Bonaire, meevergaderd, maar zonder spreekrecht had dat evenmin zin. Of het uitstel of afstel wordt zal in de komende weken/maanden blijken. Het bestuur van ons Reunistengenootschap houdt, zeer tegen haar zin, rekening met een Diesviering-loos 2020. Omdat er voorlopig dus ook niet door de leden wordt vergaderd moeten de statuten voor enkele vraagstukken worden geraadpleegd.

Reeds geruime tijd staan de vergaderstukken op onze website, zoals de agenda, de notulen van 2019, de V en W-rekening 2019, de balans per 31-12-2019 en de begroting 2020. Per Nieuwsbrief bent u daarop al twee maal gewezen. Kijk er naar is ons advies, want er staat niet te versmaden proza tussen. Meesterwerken van onze secretaris en penningmeester.

Contributie
De voorgestelde contributieverhoging van € 25,= naar € 33,33 per persoon per jaar gaat voor 2020 niet door. Een dergelijk verhogings-besluit behoeft goedkeuring van de ALV. Dit betekent dat deze zomer € 25,= automatisch wordt geïncasseerd, voor zover van toepassing, bij onze leden. De mindere opbrengsten ad € 2600,= zullen wij vooralsnog verrekenen met de nieuw begrote uitgavenpost Reservering Forward Lustra. De overige begrotingsposten willen wij in stand houden, ondanks het feit dat sommige activiteiten wellicht ook gecanceld moeten worden. De eerstvolgende activiteiten zijn het ONEC-toernooi bij VOC in Rotterdam op 6 juni en het FIP-Open op 8 juni op de Koninklijke Haagsche. Over het wel dan niet doorgaan van deze evenementen ontvangt u te zijner tijd een Nieuwsbrief. Dat geldt ook voor de Herfstborrel met Jeu de Boules op 2 oktober in Amsterdam en het Bommen Berend Toernooi op 22 augustus in Groningen.

Bestuurssamenstelling
Conform artikel 9, lid 2 van onze statuten treedt ieder bestuurslid na twee jaar af, maar zijn zij terstond herkiesbaar. Dit betreft alle zittende bestuursleden. Op de gedoogd voorzitter na, stellen zij zich allen herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, vergezeld van tien handtekeningen van leden, aangemeld. Daarmee achten wij alle kandidaten voor twee jaar herbenoemd, desnodig op gedoogbasis.

In tegenstelling tot onze gedragslijn gedurende vele jaren en nagenoeg alle verenigingsstatuten in Nederland hoeft de voorzitter niet door een ALV in functie worden benoemd. Conform artikel 10, lid 1 van onze statuten wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Nu gedoogd voorzitter Henk (Oelie) Uildriks zich niet herkiesbaar stelt en door het bestuur uitged(r)oogd wordt, heeft het bestuur besloten om met ingang van 18 april 2020 Mas Boom te benoemen tot voorzitter van het Genootschap Reünisten GSAVV Forward.

Tot slot
Wij wensen u veel sterkte in deze bizarre periode. De kwetsbare gepensioneerden, de thuiswerkers, de ZZP’ers en allen die direct of indirect betrokken zijn bij vitale beroepen en voor miljoenen medelanders de handen met handschoenen uit de mouwen steken, soms ook met brillen en mondkapjes. Pas op uzelf en de medemens zodanig dat wij in de nabije toekomst en gezamenlijk verder kunnen genieten van elkaars gezelschap, al dan niet in Forward-verband.

Three Cheers,

Namens het bestuur,
Mas Boom, aantredend voorzitter.
Henk Uildriks, aftredend gedoogd voorzitter.